PERSONDATAPOLITIK

(Gældende fra 25. Maj 2018) 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

PT v/Camilla Jensen, ejer Camilla Jensen, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages om dig. Du finder kontaktoplysninger nedenfor.

PT v/Camilla Jensen

Hvashøj 16

6950 Ringkøbing

CVR-nr.: 38652516

Telefon: 41 41 42 77

Mail: kontakt@camilla-jensen.dk

 1. Personoplysninger – hvad vi indsamler og hvad vi bruger det til?

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • fødselsdato
 • Køn
 • Oplysning om type af forløb, herunder varighed af forløb, træningsprogrammer og kostvejledning
 • Personlige forhold, herunder partner, børn, arbejde

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med oversigt over dit træningsforløb. Det kan endvidere være oplysninger om

 • Skader
 • Allergier
 • Sygdomme
 • Lidelser
 • Medicinering
 • eller andet der kan være relevant for forløbet

Formål med personoplysninger:

Dine oplysninger registreres for at kunne

 • Kontakte dig med informationer før, undervejs og evt. efter endt forløb
 • Udarbejde træningsprogrammer og kostvejledning
 • Svare på dine spørgsmål
 • Sende en eller flere fakturaer, som skal betales i forbindelse med dit forløb

Grundlag for indsamling af data:

 • For at opfylde kontrakt med dig jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

I visse tilfælde behandler jeg også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at jeg har indhentet samtykket.

 • For at opfylde regler omkring bogføring og regnskab

Legitime interesser, der forfølges med forløbet.

Som nævnt ovenfor sker min behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af mine ydelser for dig, herunder styring af aftaler, registrering af gennemførte forløb med henblik at udarbejde dine træningsplaner og kostvejledning.

 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Databehandlere

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører aldrig dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 1. Adgang til og indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer om dig

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af oplysninger om dig:

Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for mine almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må oplysningerne fremover kun behandles – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 1. Sletning af dine persondata

I følge loven skal dine oplysninger gemmes i forbindelse med bilag (fakturaer og kreditnotaer) i 5

år. Herefter vil de blive slettet.

Klientjournaler slettes 1 år efter endt forløb. Du kan ved at kontakte mig blive

slettet umiddelbart efter endt forløb hvis dette ønskes.

 1. Ændringer til denne politik

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer til denne politik. Datoen, der vises i starten af denne

politik, angiver, hvornår den sidst blev revideret. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til den, vil vi give dig meddelelse herom via e-mail eller på anden måde. Dette for at give dig mulighed for at

gennemgå ændringerne, inden de træder i kraft.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

You need to Login for joining waitlist.